Այսօր: Երկուշաբթի, 25 Մայիսի 2020թ.
Այնթապի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 70
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅՆԹԱՊ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Ծրագիր N 1
 
Ժամանակահատված 09/09/2012 - 09/09/2016
ԿարգավիՃակԳործողության ժամկետը ավարտված է  Գործողության ժամկետը ավարտված է
ԱնվանումԱՅՆԹԱՊ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2012-2016 ԹԹ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՔԱՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐ
Նպատակ

                                 ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ   ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

                                                                        å³ïٳϳݠ ³ÏݳñÏ

  

    Այնթապ համայնքի աշխարհագրական դիրքը  հարթավայրային  է,  կլիման մեղմ ու բարենպաստ: Գյուղը գտնվում   է  ծովի մակերևույթից  865 մ բարձրության վրա:

ՀՀ   Արարատի մարզի   Այնթապ   գյուղը  փռված  է Երևան-Արարատ մայրուղու  ձախ  կողմում, Երևանից  հարավ-արևելք:

    Ըստ  Հայաստանի տեղանունների  և  հարակից շրջանների  բառարանի Այնթապը  Նորագեղ  անունով  հիշատակվել   է 1465-1466թթ:

   Այնթապ Նոր, Այնթափ, Բայբուդաբադ, Բեյբուդաբադ, Թազագյուղ, Թազաքենդ Նոր,  Թազաքյանդ,  Նորագեղ, Նորագյուղ- այսպես  է  անվանվել  նախկինում Այնթապը:  Գյուղը վերաշինվել  է Խոյեցի վերաբնակիչների կողմից 1830-ական թթ:

 

ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

Բնակչությունը` 10308

   Որից 5112-ը  տղամարդիկ

  Կանայք` 5196

      0 – 14    ï³ñ»Ï³Ý  -  1923

     15 – 64  ï³ñ»Ï³Ý   -  7762

      64  ¨  µ³ñÓñ           -  623

  îÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ÃÇíÁ  -  2413 

§  ö³ñáë ¦  ѳٳϳñ·áõÙ  ընդգրկված  ընտանիքների  թիվը-   216

Թոշակառուներիթիվը - 1325

 

                                   ՏԵՂԱԿԱՆ      ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ   ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

 

  ¶ÛáõÕÁ  ϳé³í³ñíáõÙ  ¿  ѳٳÛÝùÇ  ջϳí³ñÇ  ( ·ÛáõÕ³å»ïÇ )  ÏáÕÙÇó , áñÝ  ÁÝïñíáõÙ  ¿  4

ï³ñÇÝ  ٻϠ ³Ý·³Ù :

   гٳÛÝùÇ  ջϳí³ñÁ  ëï»Õͻɠ ¿  ³ß˳ï³Ï³½Ù  Ñ»ï¨Û³É  ϳéáõóí³Íùáí .

                 1.  Համայնքի  ղեկավարի  ï»Õ³Ï³É      -   1  ¹ñáõÛù

                 2.  ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ  ù³ñïáõղ³ñ   -   1  ¹ñáõÛù

                 3.  ¶É˳íáñ  մասնագետ                 -     3  ¹ñáõÛù

                 4.  Առաջատար  մասնագետ              -      3  դրույք

                 5.  1-ին  կարգի  մասնագետ                -   1  ¹ñáõÛù

                     6.   Համայնքի ղեկավարի օգնական      -  1 դրույք

                 7.  Մանկապարտեզի տնօրեն              -   1  ¹ñáõÛù

                 8.  ¶ñ³¹³ñ³Ý³í³ñ                           -   1  ¹ñáõÛù

                 9.  úå»ñ³ïáñ                                 -   1  ¹ñáõÛù

                   10. Գործավար                                      -   1  դրույք

                10.  ì³ñáñ¹                                        -   1  ¹ñáõÛÛù

               11.     Հարկահավաք                              - 3  ¹ñáõÛù

               12.  гí³ù³ñ³ñ                                  -   1   ¹ñáõÛù 

                   13. Գերեզմանոցների    բանվոր           - 2  դրույք  

               14. Հուշարձանների բանվոր                  -2 դրույք

                15. Աղբահանության բանվոր                  -  4 դրույք

                16. Աղբահանության վարարդ                    -2 դրույք

 

 

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ   ԳՈՒՅՔԻՖԻԶԻԿԱԿԱՆՎԻՃԱԿԸ

Համայնքի  սեփականության  գույքը մասամբ  ֆիզիկապես մաշված է և գտնվում  է անմխիթար վիճակում:

1.      Վարչական շենք-1 միավոր  /լավ վիճակում/

2.      Մանկապարտեզի շենք  1 միավոր  /եզակի կառույց, նորակառույց/

3.      Բուժամբուլատորիայի շենք1 միավոր     /լավ վիճակ/

4.      Հայ  Փոստիշենք 1 միավոր    /վերանորոգված/

5.      Ներհամայնքային  ոռոգման  համակարգ-1 միավոր

6.      Ներհամայնքային  փողոցներ և ճանապարհներ

7.      Ներհամայնքային  կամուրջներ

8.      Ներհամայնքային բնական գազի համակարգ

9.      Ներհամայնքային խմելոի ջրի ցանց

        ÊÙ»Éáõ  çñÇ  Ý»ñѳٳÛÝù³ÛÇÝ  ó³ÝóÁ  ϳéáõóí»É  ¿  ߳ í³Õáõó , áñÇ  Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÝ  ³ÛÝù³Ý  ٻ͠ ¿  å³ï×³é  ¿  ѳݹÇë³ó»É  çñÇ  ÏáñëïÇ :    ֳݳå³ñѳÛÇÝ  ó³ÝóÁ  í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý  ¨  ѳñûóٳݠ ϳñÇù  áõÝÇ :

 Ü»ñϳÛáõÙë  ³ÝÑñ³Å»ßï  ¿  ѳñûóÝ»É   գրունտային   հողը  և  ասֆալտապատել  ·ÛáõÕ³ÙÇç۳ݠ ÷áÕáóÝ»ñÁ :

 

                                    ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

   Համայնքի  աղբահանությունը  կատարվում  Է   համայնքի  բյուջեյի  միջոցներով : Համայնքն  ունի  2  աղբատար  մեքենա,   որոնք  ունեն    հաստատված աշխատանքային  գրաֆիկ  և  սխեմա:

    Խմելու  ջուրը  մատակարարվում  է  գրաֆիկով ` առավոտյան  800-ից մինչև  2200-ն:

Խմելու ջրի ներհամայնքայի  ցանցի  մի  հատվածի  խողովակները  ամբողջությամբ փոխվել  են, իսկ մնացած  մասը կառուցվել  է տասնամյակներ  առաջ, մաշվածության  պատճառով հաճախակի  է խողովակները վերածվում  շատրվանների:

 Ներհամայնքային  առուները  հողային  են :  Կիսախողովակների  բացակայության պատճառով  ոռոգումը  նորմալ  չի  կատարվում:

   Համայնքում  առհասարակ  չկա  կոյուղի:

  Չկան   նաև  փողոցներում  տեղադրված աղբամաններ:

 

 

 

ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ   ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Տարածքը` 8.8 կմ  (884 հա)

Որից` բնակելի -207 հա

Ցանկատարածք-399,87հա

Բանջարանոց`357,07հա

Այգի` 42,8 հա

 

 

 

 

 

 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

    Համայնքի  բնակչությունը  հիմնականում զբաղվում  է գյուղատնտեսությամբ: Սեփական տարածքում  աճեցնում  են  ցորեն և տարբեր բանջարաբոստանային կուլտուրաներ, որոնց  իրացումը  հաճախ  դժվարությամբ  կատարվում  է  մայրաքաղաքում:  Համայնքը  չունի    գյուղ. Մթերքի  վերամշակման   կազմակերպություն Համայնքն  ապահովված  չէ  նաև  գյուղատնտեսական տեխնիկայով, որի պատճառով  հատկապես  դժվար  է   հացահատիկային  կուլտուրաների աճեցումը:   Գյուղատնտեսական    նշանակության  հողերը  կազմում  են  շուրջ 510 հա:  Համայնքի  հողերը  օգտագործվում  են  որպես  վարելահողեր,Պտղատու  և  խաղողի  այգիներ` համապատասխանաբար կազմելով  362 հա : 

  Ոռոգման համակարգը  բարվոք  վիճակում   չէ,  այդ  իսկ  պատճառով  համայնքի  բնակիչները  մշտապես  տուժում  են  բերքի  անբավարար  քանակից:

àã  µ³ñíáù   íÇ׳ÏáõÙ  »Ý  ·ïÝíáõÙ   ݳ¨   áéá·Ù³Ý   ó³ÝóÇ   Ý»ñѳٳÛÝù³ÛÇÝ  ³éáõÝ»ñÁ , áñáÝù   ϳñÇù  áõÝ»Ý   մաքրման  և   ÏÇë³ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ  ï»Õ³¹ñÙ³Ý :

  Գյուղում    զգալի  մաս  է  կազմում  նաև   անասնապահությունը

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բյուջեում  նախատեսվել  է  գումար, որպեսզի   հաստատվի   համայնքի քաղաքաշինական գլխավոր հատակագիծը, հողերի գոտիավորման եւ օգտագործման սխեման:     Մշակվում   է  նաև   բնակավայրի քաղաքաշինական կանոնադրությունը, որպեսզի  ներկայացվի   ավագանու հաստատմանը:

 Համայնքում  կառավարության սահմանված կարգով    վարվում  է  համայնքի  քաղաքաշինական  գործառույթները

 

 

 

 

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

  Համայնքում   կա 00000 սեփական տներ : Չկան բարձրահարկ և ցածրահարկ շենքեր:

Բնակարանով  անապահով   կարիքավոր ընտանիքներիը  բնակվում են  վագոն տնակներում : Համայնքը  չունի   ազատ բնակավայրերի  բնակելի  կառուցապատման   հողատածք  որպեսզի  տրամադրի  բնակարան  չունեցողներին  բնակարան  կառուցելու համար:

 

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

 

Համայնքն  ունի   երկու`  թիվ 1  և թիվ 2    հիմնական  դպրոց:

  Թիվ 1 դպրոց`  գտնվում  է  բարվոք վիճակում, վերանորոգվել  է  ֆիզկուլտուրայի դահլիճը և սանհանգույցը  ամբողջովին:

 ընդհանուր մակերես  1200 քմ

 աշակերտների  թիվը   102

ուսուցիչների թիվը 0000

Թիվ 2-րդ  դպրոց`  գտնվում  է  բարվոք վիճակում, ամբողջությամբ փոխվել  են պատուհանները տեղադրվել  են եվրե պատուհաններ

 ընդհանուր մակերես  3300 քմ

 աշակերտների  թիվը   1097

ուսուցիչների թիվը 0000

Բոլորովին  նոր կառուցվել  է Այնթապ  համայնքի  մսուր-մանկապարտեզը`  շենքը  եզակի  կառույց  է  Հանրապետությունում:  Ունի  2 մասնաշենք,  հագեցած   տեխնիկայով  ու  կահույքով: Ստեղծված   է   բոլոր  պայմանները երեխաների համար:

Համայնքը    չունի  մշակույթի տուն:

 

 

 

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ,  ՍՊՈՐՏ,  ՀՈԳԵՎՈՐ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒ

 

 

 

    гٳÛÝùÁ   áõÝÇ  Ùß³ÏáõÛÃÇ   ïáõÝ , áñÁ   ·ïÝíáõÙ   ¿   ³ÝÙËÇóñ   å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ : 2008 Ãí³Ï³ÝÇÝ   Ùß³ÏáõÛÃÇ   ï³Ý  »ñÏñáñ¹   ѳñÏÁ  í»ñ³Ýáñá·í»É  ¿   Ù³ëݳÏÇáñ»Ý , ë³Ï³ÛÝ  ѳٳÛÝùÇ  ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ  ½ñÏí³Í  ¿  ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý  ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ  ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ  Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÇó :

    гٳÛÝùÁ  áõÝÇ  ·áñÍáÕ  ·ñ³¹³ñ³Ý , áñÁ  ãáõÝÇ  ³é³ÝÓÇÝ  ß»Ýù³ÛÇÝ  å³ÛÙ³ÝÝ»ñ , ·ïÝíáõÙ  ¿   Øß³ÏáõÛÃÇ   ï³ÝÁ`  ѳïϳóí³Í  2  ë»ÝÛ³ÏáõÙ :

гٳÛÝùÝ  áõÝÇ  ëåáñï  Ññ³å³ñ³Ï`  ýáõïµáÉÇ  ¹³ßï , áñï»Õ  ϳ½Ù³Ï»ñåíáõÙ  »Ý    ëåáñï  ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ :

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

Գյուղում  գործում  էերկհարկանի   բուժամբուլատորիա: 2008 թվականին ԾԻԳ-ի համաֆինանսավորմամբ  կապիտալ   վերանորոգվել  է ` գտնվում  է  բարվոք  վիճակում:   Բուժ. ամբուլատորիայի   աշխատակիցների թիվը 14-ն  է, որոնցից 4 բժիշկներ  են, 2-րդ պրոցներին  կցված բուժքույրեր, մնացածը  բուժքույր երևտեխսպասարկմանաշխատակիցներ: Բուժամբուլատորիան  սակայնհագեցած  չէ  բժշկականգործիքներով, կարիքը  կա   ձեռք  բերելու:  ՀԿ-ների  միջոցով  աճախակի   են  կազմակերպվում  անվճար  հետազոտություններ, <ՕրանժԱրմենիա> -իկողմւց  աչքի  անվճար  վիրահատություններ:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻՈՒԺԵՂԿՈՂՄԵՐԸ

 

  гٳÛÝùÝ  áõÝÇ  ´àôÐ - »ñÇ  ß³ï  ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñ , áñáÝք  ϳñáÕ³ÝáõÙ  »Ý ϳ½Ù³-Ï»ñå»É  ÏñÃáõÃ۳ݠ áõ  ¹³ëïÇñ³ÏáõÃÛ³Ý , ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý , ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃ۳ݠ ¨  µÅßÏáõÃ۳ݠ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ :

  1. ¶ÛáõÕÁ  áõÝÇ  µÝ³Ï³Ý  ·³½
  2.  ¶ÛáõÕÇ  Ùß³ÏáíÇ  ÑáÕ»ñÁ  2 – ñ¹  ¨  3 – ñ¹  ϳñ·Ç  »Ý

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԹՈՒՅԼ  ԿՈՂՄԵՐԸ

 

 

 

  1. ֳݳå³ñÑÝ»ñÇ , ËÙ»Éáõ  çñÇ  ջրամատակարարման , ջրահեռացման  համակարգի  ¨  áéá·Ù³Ý  ó³ÝóÇ  ³ÝÙËÇóñ  íÇ׳ÏÁ
  2. ػͳÝáõÙ  ¿  ³ñﳷݳ  ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ  Ù»ÏÝáÕÝ»ñÇ  ÃÇíÁ
  3. ¶áñͳ½ñÏáõÃ۳ݠ µ³ñÓñ  ïáÏáëÁ
  4. àéá·Ù³Ý  çñÇ  ³Ýµ³í³ñ³ñ  ÉÇÝ»Éáõ  å³ï׳éáí  ·ÛáõÕ³óáõ  »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ  Ýí³½»óáõÙը

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

  1. ػ͠ ³ß˳ïáõÅÇ  ³éϳÛáõÃÛáõÝ
  2. àéá·Ù³Ý  çñÇ  µ³í³ñ³ñáõÙ ( »Ã»  Ñáñ³ïíÇ  Ëáñù³ÛÇÝ  Ñáñ»ñ )

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ  ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ

 

 

1.    ÊÙ»Éáõ  çñÇ  Ý»ñѳٳÛÝù³ÛÇÝ  ó³ÝóÇ  ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ  í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý  ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ (Ï»Õï³çñ»ñÇ  Ý»ñó÷³ÝóáõÙÁ  ËÙ»Éáõ  çñÇ  Ù»ç  Ï³ñáÕ  ¿  í³ñ³ÏÇã  ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ³ÕµÛáõñ  ¹³éÝ³É ) :

2.    гñÏ»ñÇ  ¨  í³ñÓ³í׳ñÝ»ñÇ  ·³ÝÓٳݠ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ٻ͠ íï³Ý·  »Ý  ëå³éÝáõÙ

ѳٳÛÝùÇ բյուջեի  ϳï³ñÙ³ÝÁ : ´Ûáõç»Ç  ϳï³ñÙ³ÝÁ  ˳ݷ³ñáõÙ  ¿  ݳ¨  ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ  ·áõÛù³Ñ³ñÏÇ  ã·³ÝÓí»ÉÁ , áñÁ  ³é³ç³ÝáõÙ  ¿  ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÁ  ³é³Ýó  ³éáõí³×³éùÇ  Ó¨³Ï»ñåٳݠ í³×³é»Éáõó :

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ   ԵՎ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

 

         

     ´³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ  ³ÝóϳóÝ»Éáõ  ׳ݳå³ñÑáí  Ñ»ï¨áճϳÝáñ»Ý  µ³ñ»É³í»É  µÝ³Ïãáõ-Ã۳ݠ ëáódzÉ- ïÝï»ë³ÏÝ , Ùß³ÏáõóÛÇÝ  ¨  ѳݷëïÇ  å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ , ·ÛáõÕÁ  ¹³ñÓݻɠ ·»Õ»óÇÏ    ¨    µ³ñ»Ï³ñ· :

     ´³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ  ϳï³ñ»Éáí  Ý³Ë³ï»ëíáõÙ  ¿  ѳëݻɠ Ñ»ï¨Û³É  Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ .

    1.  ¼³ñ·³óݻɠ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ   áõ  ³Ý³ëݳå³ÑáõÃÛáõÝÁ  ѳٳÛÝùáõÙ :

    2.  гٳÛÝùÁ   ³å³Ñáí»É  ßáõñçûñÛ³   ËÙ»Éáõ  çñáí  ¨  ϳÝ˻ɠ  ëáõñ   í³ñ³ÏÇã  ÑÇí³Ý¹áõ-

        ÃÛáõÝÝ»ñÇ  íï³Ý·Á .

    3. γ½Ù³Ï»ñå»É  ѳٳÛÝùÇ  µÝ³ÏáõÃ۳ݠ Ùß³ÏáõóÛÇÝ  ÏÛ³ÝùÁ  ¨  ѳݷÇëïÁ  ³ß˳ï³Ý-

        ùÇó  ³½³ï  ųٻñÇÝ ;

3.      ¶ÛáõÕÙûñùÝ»ñÇ  í»ñ³Ùß³Ïٳݠ ³ñï³¹ñ³Ù³ë , ·ÛáõÕ³óáõ  ³ñï³¹ñ³ÝùÁ  ï»ÕáõÙ  Ù߳ϻÉáõ  ¨  ÙdzųٳݳϠ Ýáñ  ³ß˳ï³ï»Õ»ñÇ  ³í»É³óáõÙ :

Իրականացնող կազմակերպություն(ներ)ԱՅՆԹԱՊԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ   
Ֆինանսավորող(ներ)
Ծրագրի ղեկավար
Բովանդակություն
Կից փաստաթղթեր
Հաշվետվություններ

Հանձնարարական

Հաղորդագրություն


Դիտել փաստաթղթաշարժը
Բոլորը
ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿ
2018 ՓԱՌՔ ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱԿԻՆ ԱՅՆԹԱՊ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ Արարատի մարզ Այնթապ համայնք 6-րդ փողոց թիվ 47

(0236) 6-05-06

Ayntap_hamaynq@mail.ru

Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2020 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՅՆԹԱՊԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2.03
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner